VIP нүүлгэлт

VIP үйлчилгээ нь таны брэнд тавилга, үнэтэй тавилга эд хогшлыг зориулалтын ороох материалаар ороож савлаж, баглан, хайрцаглаж нүүлгэх үйлчилгээ юм.